قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

زمان عودت و یا تعویض کالا به مدت 10 روز است.

کالای شکسته و یا معیوب به هیچ عنوان تعویض و یا پس گرفته نمی شود.

هزینه ارسال و عودت کالا بر عهده لیروفا است.